การรับประกัน

  • Print

Computor PC, Monitor LCD รับประกัน 3เดือน สินค้าอื่นๆ รับประกัน 1 เดือน นับจากวันที่มีการซื้อขาย ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน ยกเว้น สินค้ามีตำหนิลดราคา สินค้าเกรดบี เครื่องถ่ายเอกสาร แบตตารี่ หรือสินค้าอื่นใดที่มีการระบุยกเว้นการรับประกันไว้

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เข้ามารับบริการด้วยตนเอง ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งทั้งขาไปและขากลับ